Obchodné podmienky

Ďakujeme, že používate aplikáciu KUBO KNIHY SK.

TOUTO PRÁVNOU ZMLUVOU MEDZI VAMI (ĎALEJ LEN ZÁKAZNÍK) A SPOLOČNOSŤOU KUBO MEDIA S.R.O., ZIMNÁ UL. 411/6, 945 01 KOMÁRNO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 52 291 898 (ĎALEJ LEN “PREVÁDZKOVATEĽ”), SA RIADI VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU, SOFTVÉRU A SLUŽIEB (ĎALEJ SPOLOČNE NAZÝVANÝCH „SLUŽBA“). JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI PREČÍTALI NASLEDUJÚCE PODMIENKY A POROZUMELI IM. KLIKNUTÍM NA „SÚHLASÍM“ VYJADRÍTE SÚHLAS S UPLATŇOVANÍM TÝCHTO PODMIENOK, AK SA ROZHODNETE PRE SPRÍSTUPNENIE ALEBO POUŽÍVANIE SLUŽBY.

Prevádzkovateľ môže tieto obchodné podmienky zmeniť alebo aktualizovať. Ak tak urobíme, pošleme oznámenie, že sme na webových stránkach vykonali zmeny týchto obchodných podmienok najmenej 7 dní po zverejnení zmien, a na konci obchodných podmienok uvedieme dátum, kedy boli tieto podmienky naposledy revidované. Akákoľvek revízia obchodných podmienok nadobudne účinnosť skôr, ako je (i) koniec tohto 7-dňového obdobia alebo (ii) prvýkrát, keď k takýmto zmenám pristupujete alebo ju využívate. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok, nemáte oprávnenie na používanie, prístup alebo účasť na službe.

OPIS SLUŽIEB

Aplikácia KUBO KNIHY SK je poskytovateľom služby, ktorá vám dovoľuje používať určité internetové služby vrátane čítania obsahu elektronickej knižnice. Služba je dostupná pre fyzické osoby vo veku 18 rokov a staršie a tiež v prípade, že má Zákazník menej ako 18 rokov a jho Kubo ID mu bolo zriadené rodičom alebo zákonným zástupcom, alebo na základe žiadosti od schválenej vzdelávacej inštitúcie. Používanie služby môže vyžadovať kompatibilné zariadenia, prístup na internet a určitý softvér (ktorý môže byť spoplatnený); môže vyžadovať pravidelné aktualizácie a môže byť ovplyvnené výkonom týchto faktorov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo účtov, ktoré môžu byť vytvorené zo zariadenia, a počet zariadení spojených s účtom. Pre niektoré transakcie a funkcie sa môže vyžadovať najnovšia verzia požadovaného softvéru. Súhlasíte s tým, že za dodržiavanie týchto požiadaviek ste zodpovední vy. Všetok text, grafika, používateľské rozhrania, vizuálne rozhrania, fotografie, ochranné známky, logá, zvuky, hudba, umelecké diela a počítačové kódy (ďalej len „obsah“) vrátane dizajnu, štruktúry, výberu a usporiadania obsahu aplikácie je vlastnený, kontrolovaný alebo licencovaný prevádzkovateľom a je chránený obchodnými zákonmi, autorskými zákonmi, zákonmi o patentoch a ochranných známkach a ďalšími právami duševného vlastníctva a nekalými súťažami. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach používania nesmie byť žiadna časť stránky ani žiadny obsah kopírovaný, reprodukovaný, opätovne publikovaný, nahraný, uverejnený, verejne zobrazený, kódovaný, prekladaný, prenášaný alebo distribuovaný akýmkoľvek spôsobom na akýkoľvek iný počítač, server, web alebo iné médium určené na publikovanie alebo distribúciu alebo pre akýkoľvek komerčný podnik bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Registrácia

V súvislosti s registráciou a používaním služby súhlasíte (i) s poskytovaním presných, aktuálnych a úplných informácií o vás a / alebo vašej organizácii, ako požaduje prevádzkovateľ (ii) zachovávať dôvernosť vášho hesla a ďalších informácií týkajúcich sa bezpečnosti vášho účtu; (iii) udržiavať a urýchlene aktualizovať všetky informácie o registrácii, ktoré poskytnete prevádzkovateľ, aby boli tieto informácie presné, aktuálne a úplné. V súlade s týmito obchodnými podmienkami vám spoločnosť Kubo udeľuje neprenosnú nevýhradnú licenciu na sťahovanie, inštaláciu a používanie jednej kópie každej aplikácie vo forme kódu objektu iba na interaktívnom bezdrôtovom zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate. Nesmiete odvodiť ani sa pokúsiť odvodiť zdrojový kód celej alebo ktorejkoľvek časti ktorejkoľvek aplikácie, povoliť ktorejkoľvek tretej strane odvodiť alebo sa pokúsiť odvodiť taký zdrojový kód alebo spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo prekladať akúkoľvek aplikáciu alebo jej časť. Prevádzkovateľ a jej poskytovatelia licencií vlastnia a zachovávajú všetky práva duševného vlastníctva a ďalšie práva k aplikáciám a akýchkoľvek ich zmenám, alebo úpravám.

Platby

Za poskytovanie služieb (t.j. za prístup k obsahu aplikácie KUBO KNIHY SK) za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je Zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok (predplatné), o ktorom je informovaný pri aktivácii služby (ďalej len „poplatok“ alebo „poplatky“).
Poplatok začína Zákazník platiť po vypršaní skúšobnej doby vždy na jeden mesiac vopred, s tým, že sa predplatné automaticky obnovuje každý mesiac až do jeho zrušenia. Na predplatné sa nevzťahuje žiadna viazanosť a Zákazník ho môže kedykoľvek zrušiť.
Všetky poplatky a ceny sú stanovené v Euro vrátane DPH. Poplatok je uhradený prostredníctvom služby APP STORE prevádzkovanou spoločnosťou Apple Inc alebo Google Play prevádzkovanou spoločnosťou Google LLC.. Obsah v aplikácii KUBO KNIHY SK ponúka prevádzkovateľ a používaním jej obsahu alebo uzatvárate samostatnú zmluvu založenú na týchto obchodných podmienkach. Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe a oznámenia o tomto poskytnutí zákazníkovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb a uplynutí skúšobnej doby. Po zaplatení poplatku v zmysle tohto článku budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia a v časovo neobmedzenom rozsahu. Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby. Zákazník je oprávnený si na základe osobitnej žiadosti doručenej poskytovateľovi vyžiadať zaslanie elektronickej faktúry, ktorá sa inak nezasiela. Zákazník súhlasí s tým, že daňový doklad bude vystavený v elektronickej podobe vo formáte PDF a doklad mu nebude zaslaný v papierovej podobe. Zákazník, ktorý je registrovaný a má zaplatený poplatok za služby, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s informáciami, ktoré boli Zákazníkovi poskytnuté pri aktivácii predplatného. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby. O zľavách aj cenách za Službu je Zákazník vždy včas a zreteľne informovaný ešte predtým, ako objednávku Služby potvrdí.

Obmedzenia použitia

Zákazník súhlasí s tým, že bude používať službu výlučne na účely dovolené touto zmluvou a iba v rozsahu povolenom akýmkoľvek platným zákonom, právnym predpisom alebo všeobecne zaužívanou praxou podľa príslušného právneho poriadku.

Neoprávnený prístup k účtom

Podrobnosti o účte Kubo aplikácie musí Zákazník uchovávať v bezpečí a nesmie ich s nikým zdieľať. Prostredníctvom služby Kubo aplikácie nesmie zhromažďovať ani zbierať osobné údaje žiadneho používateľa Kubo aplikácie. Platí to aj pre názvy účtov.

Zakázané účty

Ak prevádzkovateľ zakáže prístup do účtu v súlade s obchodnými podmienkami (ak ich napríklad významne alebo opakovane Zákazník poruší), môže byť Zákazníkovi zakázaný prístup do služby KUBO KNIHY SK, k údajom účtu alebo akýmkoľvek súborom či inému obsahu uloženému v účte.

Práva a povinnosti poskytovateľa

Po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) bude poskytovateľ poskytovať Zákazníkovi služby (t.j. umožní zákazníkovi prostredníctvom systému prístup k obsahu) počas predplateného obdobia v súlade s intervalmi stanovenými v aktuálnom cenníku poskytovateľa alebo na internetovej stránke poskytovateľa a v súlade s týmito podmienkami. Poskytovateľ poskytuje služby (sprístupňuje obsah) „ako sú“ s tým, že negarantuje neobmedzenú dostupnosť systému a služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia. Poskytovateľ je oprávnený systém a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť služieb (časť, sekciu a pod. systému) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať zákazníka o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb oznamom zverejneným na www.dennikn.sk; zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností zákazníka ukončiť túto zmluvu okamžitým odstúpením, a to doručením e-mailu zákazníkovi.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) právo na poskytovanie služby (t.j. prístup k spoplatnenému obsahu systému) počas príslušného predplateného obdobia. Poskytovanie služby je prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov oprávnený využívať výlučne konkrétny zákazník. Individuálne prihlasovacia údaje zákazníka sú neprenosné a zákazník je povinný ich chrániť, neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe, ani nezverejniť, neumožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou, ani bezplatné alebo komerčné užívanie predplatenej služby tretej osobe a zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade straty individuálnych prihlasovacích údajov, odhalenia ich zneužitia alebo podozrenia z ich zneužitia je zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po obdržaní takéhoto oznámenia prideliť zákazníkovi nové individuálne prihlasovacie údaje a zablokovať pôvodné. Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia zákazníka a poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane. Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu odstúpením ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu poskytovateľovi.

Podmienky a spôsob reklamácie

Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 5% z celkového počtu hodín daného kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s textom vyššie opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované v súlade s týmito obchodnými podmienkami. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať. Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Dozor a dohľad nad poskytovanými službami vykonáva:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024, e-mail: [email protected]