VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
streamingovej platformy KUBO

Vítame Vás na personalizovanej službe KUBO - detské knihy zameranej na streamovanie detských kníh a iného edukatívneho obsahu pre deti a mládež (ďalej ako „Platforma KUBO”), ktorú administratívne a technicky spravuje spoločnosť KUBO MEDIA, s.r.o., so sídlom Krátka 1422/4, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 291 898, DIČ: 2120985361, IČ DPH: SK2120985361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 164320/B, e-mail: [email protected], tel.č.: +421 908 138 389 (ďalej ako „Prevádzkovateľ”).

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Pred registráciou na Platforme KUBO a začatím jej užívania si prosím pozorne prečítajte tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „Obchodné podmienky”) ako aj Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
  2. Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Vami ako Zákazníkom a Prevádzkovateľom resp. Kupujúcim a Prevádzkovateľom, a zároveň slúžia na opis a vymedzenie podmienok fungovania a užívania Platformy KUBO. Váš prístup a užívanie Platformy KUBO, a teda aj Služieb, je podmienený vyjadrením Vášho súhlasu s Obchodnými podmienkami a ich následným dodržiavaním.
  3. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každého, kto sa zaregistruje na Platforme KUBO a/alebo používa Služby a primerane na každého, kto si zakúpi Darčekovú poukážku.
  4. Na používanie Platformy KUBO sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky stanovené Prevádzkovateľom a/alebo obchodné podmienky tretích strán, na ktoré Obchodné podmienky odkazujú.
  5. Platforma KUBO a/alebo Služby sú dostupné cez Aplikáciu a Webovú aplikáciu bez územnej limitácie zo strany Prevádzkovateľa. Dostupnosť Platformy KUBO a Služieb sa môže líšiť v jednotlivých krajinách sveta, pričom Zákazník berie na vedomie, že v niektorých krajinách nemusí byť dostupná vôbec alebo iba v obmedzenom rozsahu.
  6. Orgánom dozoru pre ochranu zákazníka (spotrebiteľa) je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: [email protected], web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.
 2. Definície pojmov a výklad Obchodných podmienok

  1. Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Obchodných podmienkach nasledovný význam:

   Aplikácia znamená aplikácia Prevádzkovateľa pod názvom „KUBO - detské knihy”, ktorú si Zákazník môže stiahnuť do svojho Zariadenia cez APP STORE alebo Google Play a prostredníctvom ktorej môže využívať Služby.

   Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

   APP STORE znamená online obchod s aplikáciami vyvinutý a spravovaný spoločnosťou Apple Inc. pre mobilné aplikácie kompatibilné s operačným systémom iOS a iPadOS.

   Cenník má význam bližšie uvedený v bode 7.3. Obchodných podmienok.

   Darčeková poukážka má význam bližšie uvedený v bode 9.2. Obchodných podmienok.

   Google Play znamená online obchod s aplikáciami vyvinutý a spravovaný spoločnosťou Google pre mobilné aplikácie kompatibilné s operačným systémom Android.

   Kupujúci znamená najmä spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá na rozdiel od Prevádzkovateľa pri uzatváraní a plnení Zmlúv nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorý si zakúpil Darčekový poukaz, na základe čoho uzatvoril Kúpnu zmluvu s Prevádzkovateľom.

   Kúpna zmluva má význam bližšie uvedený v bode 9.6 Obchodných podmienok.

   Licencie majú význam bližšie uvedený v bode 6.2 Obchodných podmienok.

   Mladistvý znamená Zákazník, ktorý v čase Registrácie alebo používania Platformy KUBO nedosiahol vek osemnásť (18) rokov alebo nedosiahol plnoletosť iným spôsobom prípustným podľa platných a účinných právnych predpisov.

   Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

   Obchodné podmienky znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa.

   Platforma KUBO má význam bližšie uvedený v záhlaví týchto Obchodných podmienok, ktorá je Zákazníkovi sprístupnená cez Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu.

   Platobná brána znamená platobná brána, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Stripe prostredníctvom služby s názvom “Stripe”, a ktorá umožňuje (i) Zákazníkovi uhradiť Predplatné cez Webovú aplikáciu a/alebo (ii) Kupujúcemu zaplatiť za Darčekový poukaz cez Webovú stránku. Bližšia špecifikácia platobných podmienok a spôsobov platby, ktoré služba Stripe zabezpečuje je upravená v Zásadách a podmienkach služby Stripe.

   Používateľský účet znamená používateľský účet Zákazníka zriadený pre neho na Platforme KUBO prostredníctvom Webovej aplikácie alebo Aplikácie, a prostredníctvom ktorého sú Platforma KUBO a Služby používané.

   Predplatné má význam uvedený v bode 7.1. Obchodných podmienok, pričom tento pojem v sebe súčasne zahŕňa tak Ročné Predplatné a/alebo Mesačné Predplatné (podľa toho, ktoré sa aplikuje pre konkrétny zmluvný vzťah Zákazníka).

   Prevádzkovateľ má význam uvedený v záhlaví týchto Obchodných podmienok.

   Registrácia znamená vytvorenie Používateľského účtu Zákazníka na Platforme KUBO prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie.

   Schválená vzdelávacia inštitúcia znamená škola, škôlka alebo knižnica, ktorá s Prevádzkovateľom uzavrela dohodu o prístupe k a o používaní Platformy KUBO.

   Skúšobná doba má význam bližšie uvedený v bode 3.1 b) iii) Obchodných podmienok.

   Služba / Služby má význam bližšie uvedený v bode 3.1 týchto Obchodných podmienok.

   Spätná väzba má význam bližšie uvedený v bode 18.2. Obchodných podmienok.

   Špeciálne ponuky má význam bližšie uvedený v bode 9.1. Obchodných podmienok.

   Webová stránka znamená webovú stránku Prevádzkovateľa umiestnenú na internetovej adrese https://www.kubomedia.sk/.

   Webová aplikácia znamená webovú aplikáciu umiestnenú na internetovej adrese https://app.kuboknihy.sk/, prostredníctvom ktorej má Zákazník (popri Aplikácii) prístup k Platforme KUBO.

   Zákazník znamená najmä spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá na rozdiel od Prevádzkovateľa pri uzatváraní a plnení Zmlúv nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorý má vytvorený Používateľský účet a používa Služby v akomkoľvek ich rozsahu.

   Zákaznícka linka znamená osobitnú telefónnu linku určenú Prevádzkovateľom na komunikáciu so Zákazníkom, ktorej číslo je uvedené na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

   Zákon o ADR znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Zákon o obchodoch na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

   Zákon o elektronickom obchode znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

   Zariadenie znamená počítačové zariadenie, mobilné zariadenie s operačným systémom iOS 9.0 alebo staršie / iPadOS 9.0 alebo staršie alebo mobilné zariadenie s operačným systémom Android, ktoré Zákazník používa na prístup do Platformy KUBO.

   Zmluvy znamenajú zmluvy uzatvorené na základe týchto Obchodných podmienok medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom, t.j. Zmluva o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI, Zmluvu o používaní Verzie MAXI; pričom Zmluva znamená ktorúkoľvek z nich.

   Zmluva o používaní Verzie MAXI má význam bližšie uvedený v bode 5.6. Obchodných podmienok.

   Zmluva o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI má význam bližšie uvedený v bode 5.3. Obchodných podmienok.

   Zmluvné strany znamená Prevádzkovateľ a Zákazník a v primeranom rozsahu aj Kupujúci.

  2. Výklad týchto Obchodných podmienok sa riadi nasledovnými pravidlami:
   1. Odkazy na články a body sa vykladajú ako odkazy na príslušné články a body týchto Obchodných podmienok.
   2. Odkazy na právny predpis, alebo príslušný právny predpis sa vykladajú ako odkazy na zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev alebo iné všeobecne záväzné normatívne právne akty.
   3. Odkazy na dni sú odkazy na kalendárne dni, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak.
   4. Pojmy najmä, vrátane alebo napríklad v týchto Obchodných podmienkach znamenajú „najmä, nie však výhradne“ (bez ohľadu na to, či je táto formulácia výslovne uvedená, alebo nie), a nie je možné ich vykladať tak, že obmedzujú možnosti výlučne na položky, ktoré sú vo výpočte uvedené.
   5. Pojmy definované v týchto Obchodných podmienkach v množnom čísle majú rovnaký význam aj v čísle jednotnom a naopak.
   6. Nadpisy a podnadpisy sú v týchto Obchodných podmienkach použité len pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu a nemajú vplyv na výklad týchto Obchodných podmienok.
 3. Služby a podmienky používania Služieb

  1. Služby
  2. Prostredníctvom Platformy KUBO, Prevádzkovateľ poskytuje Zákazníkom najmä nasledovné Služby:
   1. prístup, prevádzka a údržba Platformy KUBO a Používateľského účtu; a
   2. online streaming digitálnych detských kníh a iných materiálov nachádzajúcich sa v databáze Platformy KUBO, a to v nasledujúcich obsahových verziách:
    1. predplatené streamingové služby s názvom “MAXI”, ktoré umožňujú Zákazníkovi časovo obmedzený (po dobu trvania Predplatného), avšak obsahovo neobmedzený prístup ku všetkým detským knihám a iným materiálom nachádzajúcim sa v databáze Platformy KUBO (ďalej ako „Verzia MAXI”);
    2. bezplatné streamingové služby s názvom “MINI”, ktoré umožňujú Zákazníkovi časovo obmedzený (po dobu trvania Registrácie Zákazníka) prístup k vybraným detským knihám a iným materiálom, ktoré sú Zákazníkovi sprístupnené na Platforme KUBO aj bez Predplatného (ďalej ako „Verzia MINI”); a
    3. bezplatné streamingové služby v rozsahu Verzie MAXI poskytované Zákazníkovi v rámci skúšobného obdobia v dĺžke tridsiatich (30) dní (ďalej ako „Skúšobná doba”), ktoré začínajú plynúť momentom aktivácie Skúšobnej doby zo strany Zákazníka podľa bodu 3.4.
  3. Verzia MAXI je Zákazníkovi sprístupnená okamžite po aktivácii Skúšobnej doby.
  4. Verzia MINI je Zákazníkovi sprístupnená okamžite po dokončení Registrácie prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie.
  5. Pre aktiváciu Skúšobnej doby je Zákazník povinný poskytnúť (prostredníctvom Platformy KUBO) Platobnej bráne, APP STORE a/alebo Google Play (podľa toho aké Zariadenie Zákazník používa) svoje platobné údaje podľa bodu 7.4. Obchodných podmienok. Momentom poskytnutia takýchto údajov, Zákazník aktivuje Skúšobnú dobu a vyjadruje súhlas s tým, že:
   1. uplynutím Skúšobnej doby bezprostredne a automaticky prechádza na spoplatnenú Verziu MAXI; a
   2. počnúc dňom nasledujúcim po poslednom dni trvania Skúšobnej doby mu bude (pravidelne a automaticky) každý mesiac alebo rok (podľa toho či si Zákazník zvolil Mesačné Predplatné alebo Ročné Predplatné) účtované Predplatné, a to až do ukončenia Predplatného zo strany Zákazníka.
   Ak si Zákazník nepraje, aby nastali účinky tohto bodu 3.4 a)-b) Obchodných podmienok, tak je povinný najneskôr v posledný deň Skúšobnej doby zrušiť Predplatné podľa článku 8 Obchodných podmienok.
  6. Zákazník má právo iba na jednu (1) Skúšobnú dobu na jeden (1) Používateľský účet. Prevádzkovateľ si vyhradzuje neobmedzené právo meniť dĺžku a iné podmienky Skúšobnej doby, prípadne aj právo Skúšobnú dobu úplne zrušiť. To sa netýka už uzatvorených Zmlúv so Zákazníkmi.
  Podmienky používania Služieb
  1. Na to, aby Zákazník mohol používať Platformu KUBO a získal prístup k jej obsahu musí v momente Registrácie kumulatívne spĺňať nasledujúce podmienky, pričom Zákazník berie na vedomie, že Registráciou Prevádzkovateľovi výslovne potvrdzuje, že spĺňa nasledovné podmienky používania Služieb:
 4. Registrácia a Používateľský účet

  1. Na používanie Platformy KUBO a na prístup k Službám je nevyhnutné, aby si Zákazník vytvoril Používateľský účet na Platforme KUBO, a to jeho Registráciou v Aplikácii alebo vo Webovej aplikácii.
  2. Pre účely zriadenia Používateľského účtu na Platforme KUBO a následného prihlasovania sa do Používateľského účtu, je Zákazník povinný (i) zvoliť si prihlasovacie meno a prístupové heslo, a (ii) zadať kontaktný e-mail (ďalej ako „Prihlasovacie údaje”).
  3. Registráciou a následným používaním Platformy KUBO Zákazník súhlasí, že:
   1. Prevádzkovateľovi poskytol presné, aktuálne a úplné informácie týkajúce sa jeho osoby, ktoré sú Prevádzkovateľom vyžadované pri Registrácii za účelom riadneho poskytovania Služieb;
   2. bude zachovávať dôvernosť svojich Prihlasovacích údajov ako aj ďalších údajov týkajúcich sa jeho Používateľského účtu; a
   3. v prípade akýchkoľvek zmien v informáciách poskytnutých Zákazníkom podľa písm. a) vyššie, sa Zákazník zaväzuje príslušné zmeny v týchto údajoch bezodkladne aktualizovať vo svojom Používateľskom účte.
  4. Prihlasovacie údaje sú určené len na osobné účely Zákazníka ako používateľa Platformy KUBO a mali by byť Zákazníkom držané v tajnosti. Zákazník berie na vedomie, že nesie v celom rozsahu zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho Používateľského účtu a dispozíciu s jeho Prihlasovacími údajmi. V prípade straty, zverejnenia, neoprávneného použitia, alebo iného narušenia dôvernosti Prihlasovacích údajov je Zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Prevádzkovateľovi na zákaznícky servis Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom e-mailu: [email protected] alebo tel.č.: +421 908 138 389.
  5. Zákazník po prihlásení sa do svojho Používateľského účtu je oprávnený využívať Služby z akéhokoľvek vhodného Zariadenia, ktoré má prístup k internetu a umožňuje prehliadanie internetových stránok alebo je kompatibilné s Aplikáciou.
  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo Používateľských účtov, ktoré môžu byť vytvorené zo Zariadenia Zákazníka, a počet Zariadení spojených s Používateľským účtom Zákazníka. Maximálny počet Zariadení spojených s jedným (1) Používateľským účtom sú štyri (4) Zariadenia.
 5. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom

  1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Zmluvy uzatvorené medzi ním a Prevádzkovateľom predstavujú zmluvy uzavreté na diaľku v zmysle Zákona o obchodoch na diaľku, a teda sa na tieto Zmluvy aplikuje Zákon o obchodoch na diaľku ako aj Zákon o ochrane spotrebiteľa.
  2. Zmluva o vedení Používateľského účtu a o používaní Verzie MINI
  3. Zákazník vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami v rámci procesu registrácie na Platforme KUBO a to kliknutím na ikonu „REGISTRÁCIA“ (v prípade registrácie prostredníctvom Webovej aplikácie) alebo „ZAREGISTROVAŤ" (v prípade registrácie prostredníctvom Aplikácie) na svojom Zariadení.
  4. Momentom Registrácie (t. j. keď Zákazník na Webovej aplikácii alebo v Aplikácii zaklikne ikonu „REGISTRÁCIA” resp. „ZAREGISTROVAŤ”) Zákazník a Prevádzkovateľ uzatvárajú Zmluvu o vedení Používateľského účtu a o používaní Verzie MINI (ďalej ako „Zmluva o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI”), ktorá sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  5. Predmetom Zmluvy o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI je poskytovanie Služby Zákazníkovi Prevádzkovateľom v rozsahu bodov 3.1. a) a 3.1. b) ii) Obchodných podmienok, a to až do momentu ukončenia Zmluvy o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI podľa článku 13. Obchodných podmienok.
  6. Zmluva o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI sa uzatvára na dobu neurčitú.
  7. Zmluva o vedení Používateľského účtu a o používaní Verzie MINI
  8. (i) Momentom aktivácie Skúšobnej doby podľa bodu 3.4 Obchodných podmienok Zákazníkom alebo (ii) momentom úhrady Predplatného podľa článku 7. Obchodných podmienok (ak Zákazník zadá novú objednávku na Predplatné po predchádzajúcom ukončení Predplatného) alebo (iii) momentom uplatnenia Darčekovej poukážky podľa bodu 9.3. Obchodných podmienok, Zákazník a Prevádzkovateľ uzatvárajú Zmluvu o používaní Verzie MAXI (ďalej ako „Zmluva o používaní Verzie MAXI”), ktorá sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  9. Uzatvorenie a trvanie Zmluvy o vedení účtu a používaní Verzie MINI je predpokladom pre uzatvorenie Zmluvy o používaní Verzie MAXI.
  10. Predmetom Zmluvy o používaní Verzie MAXI je poskytovanie Služby Zákazníkovi Prevádzkovateľom v rozsahu bodov 3.1. a) a 3.1. b) Obchodných podmienok, a to až do momentu ukončenia Zmluvy o používaní Verzie MAXI podľa bodu 13.2. Obchodných podmienok.
  11. Zmluva o používaní Verzie MAXI sa uzatvára na dobu určitú, a to až do momentu ukončenia Predplatného zo strany Zákazníka podľa článku 8. Obchodných podmienok alebo uplynutia doby Predplatného vyplývajúceho z uplatnenej Darčekovej poukážky.
 6. Licenčné podmienky

  1. Zákazník berie na vedomie, že Platforma KUBO ako aj obsah Platformy KUBO (t. j. digitálne detské knihy nachádzajúce sa na Platforme KUBO) sú považované za predmety chránené najmä Autorským zákonom ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
  2. Prevádzkovateľ na základe týchto Obchodných podmienok udeľuje Zákazníkovi:
   1. licenciu na používanie Platformy KUBO za podmienok uvedených v bode 6.3 tohto článku Obchodných podmienok;
   2. licenciu na používanie digitálneho obsahu Platformy KUBO (t. j. digitálnych detských kníh) za podmienok uvedených v bode 6.4 tohto článku Obchodných podmienok
   (ďalej spoločne ako „Licencie” alebo jednotlivo ako „Licencia”).
  3. Prevádzkovateľ momentom Registrácie (článok 4. Obchodných podmienok) udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú, odvolateľnú, teritoriálne neobmedzenú a časovo obmedzenú (časovo ohraničenú dobou trvania Zmluvy o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI) Licenciu na používanie Platformy KUBO výlučne na účel využívania Služby a Používateľského účtu v zmysle Zmluvy o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI a výlučne pre osobnú potrebu Zákazníka (nikdy nie na obchodný a komerčný účel).
  4. Prevádzkovateľ súčasne momentom (i) uzatvorenia Zmluvy o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI a/alebo (ii) uzatvorenia Zmluvy o používaní Verzie MAXI, udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú, odvolateľnú, teritoriálne neobmedzenú a časovo obmedzenú (časovo ohraničenú dobou trvania Zmluvy v príslušnej verzii) Licenciu na používanie digitálneho obsahu, t. j. digitálnych detských kníh nachádzajúcich sa na Platforme KUBO v rozsahu sprístupnenom Zákazníkovi v rámci príslušnej verzie (MINI alebo MAXI) výlučne na účel využívania Služieb (príslušnej verzie Služieb) podľa Zmluvy. Zákazník je v rozsahu tejto Licencie oprávnený na dočasný prístup k digitálnym verziám detských kníh (v rozsahu podľa vybraného typu Služby) na Platforme KUBO formou streamingu (prezeranie a čítanie) výlučne pre osobnú potrebu Zákazníka (nikdy nie na obchodný a komerčný účel).
  5. Zákazník nie je oprávnený udeľovať sublicencie v rozsahu Licencií tretím osobám, ako ani Licencie postúpiť, zaťažiť, prenajať, požičať, zdieľať alebo inak poskytnúť tretej osobe.
  6. Zákazník súhlasí s tým, že bude využívať Platformu KUBO a Služby výlučne v rozsahu Licencií a v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zákazník nie je oprávnený Platformu KUBO akýmkoľvek spôsobom meniť, zasahovať do nej alebo ju upravovať, distribuovať, vyhotovovať a šíriť jej rozmnoženiny, alebo jej časti alebo ju akýmkoľvek spôsobom prispôsobovať svojim potrebám, vytvárať odkazy, sťahovať ju, spájať ju s inými dielami a zaraďovať ju do databázy, distribuovať ju, verejne rozširovať jej rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, používať ju na komerčné a obchodné účely alebo ju užívať akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore s rozsahom udelenej Licencie.
  7. Zákazník súčasne súhlasí s tým, že bude využívať digitálne detské knihy (diela) zdieľané v rámci Platformy KUBO výlučne v rozsahu Licencie a v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zákazník nie je oprávnený takéto diela zverejnené na Platforme KUBO akýmkoľvek spôsobom meniť, zasahovať do nich, upravovať ich, odstraňovať oznamy o autorských právach k nim, spracúvať ich, sťahovať ich a vyhotovovať ich rozmnoženiny, spájať ich s inými dielami a zaraďovať ich do databázy, distribuovať ich, uvádzať ich na verejnosti, zverejňovať ich a/alebo verejne rozširovať ich rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, odstraňovať ich z Platformy KUBO, používať ich na obchodné a komerčné účely alebo ich užívať akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore s rozsahom udelenej Licencie.
  8. Zákazník súčasne berie na vedomie, že uzatvorenie Zmluvy nespôsobuje prevod ani nadobudnutie vlastníckeho práva k dielam umiestneným na Platforme KUBO alebo inému obsahu Platformy KUBO Zákazníkom.
  9. Prevádzkovateľ vyhlasuje že je oprávneným vykonávateľom majetkových práv autora k Platforme KUBO a k dielam umiestneným na tejto Platforme KUBO, a že neporušuje autorské práva iných osôb k nim.
  10. V prípade, ak Zákazník poruší záväzky obsiahnuté v tomto článku Obchodných podmienok, t. j. používa Platformu KUBO a diela umiestnené na Platforme KUBO v rozpore s udelenými Licenciami alebo v rozpore s platným právom, má Prevádzkovateľ právo odstúpiť od všetkých uzatvorených Zmlúv a licenčných dojednaní so Zákazníkom s okamžitou účinnosťou.
  11. Licencie sú pri Verzii MINI udelené bezplatne a pri Verzii MAXI zahrnuté v sume Predplatného (resp. bezplatné počas Skúšobnej doby). Licencie (príslušný typ) automaticky zanikajú ukončením Zmlúv (príslušnej verzie Zmluvy v zmysle tohto článku).
 7. Predplatné a platobné podmienky Verzie Maxi

  1. S výnimkou trvania Skúšobnej doby, je Zákazník povinný Prevádzkovateľovi platiť poplatok za používanie Platformy KUBO vo Verzii MAXI (ďalej ako „Predplatné“). Predplatné je splatné vopred na Zákazníkom zvolené obdobie v zmysle bodu 7.2. Obchodných podmienok, pričom Zákazník získa prístup k obsahu Platformy KUBO vo Verzii MAXI momentom uhradenia Predplatného podľa bodu 7.4. Obchodných podmienok.§
  2. Dĺžka Predplatného, z ktorého si Zákazník môže vybrať je nasledovná:
   1. ročné (t.j. dvanásť (12) mesačné) Predplatné (ďalej ako „Ročné Predplatné”), alebo
   2. mesačné Predplatné (ďalej ako „Mesačné Predplatné”).
  3. Cena Predplatného je stanovená v mene EUR (€) vrátane DPH (ak sa aplikuje), pričom aktuálny cenník za Ročné Predplatné a Mesačné Predplatné je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://www.kubomedia.sk/plany (ďalej ako „Cenník”). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Cenník, pričom akúkoľvek zmenu v Cenníku Zákazníkovi oznámi riadne a včas v súlade s platnými právnymi predpismi.
  4. Zákazník uhrádza Predplatné za ním zvolenú Službu vo Verzii Maxi bezhotovostne, a to nasledovnými spôsobmi:
   1. v prípade platby cez Webovú aplikáciu je Predplatné hradené prostredníctvom Platobnej brány;
   2. v prípade platby cez Zariadenie je Predplatné hradené prostredníctvom platobných služieb APP STORE a/alebo Google Play (podľa toho aké Zariadenie Zákazník používa), pričom bližšiu špecifikáciu platobných podmienok a spôsobov platby Zákazník nájde v Obchodných podmienkach mediálnych služieb spoločnosti Apple (pre APP STORE) alebo Zmluvné podmienky služby Google Play (pre Google Play).
  5. Služba vo Verzii MAXI a s tým súvisiace Predplatné sa bude Zákazníkovi automaticky obnovovať na rovnaké obdobie na aké si ho Zákazník pôvodne zvolil až dovtedy, kým Zákazník Predplatné neukončí niektorým zo spôsobov podľa článku 8. Obchodných podmienok, t. j.:
   1. v prípade Ročného Predplatného, sa Ročné Predplatné Zákazníkovi automaticky obnovuje každý rok (v dátum výročia začiatku Ročného Predplatného) na ďalších dvanásť (12) mesiacov až do ukončenia Ročného Predplatného zo strany Zákazníka, a
   2. v prípade Mesačného Predplatného sa Mesačné Predplatné automaticky obnovuje každý mesiac (v dátum príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý je rovnaký s dátumom začiatku Mesačného Predplatného) až do ukončenia Mesačného Predplatného zo strany Zákazníka.
   Prevádzkovateľ upozorňuje Zákazníka, že načasovanie fakturácie za jeho Predplatné (t.j. dátum kedy dochádza k uhradeniu Predplatného niektorým zo spôsobov podľa bodu 7.4. vyššie) sa môže zmeniť v prípade problémov s úhradou Predplatného (napr. v prípade neplatnej kreditnej karty alebo v prípade zmeny dĺžky Predplatného).
  6. Zákazník zároveň berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nespracúva a neukladá platobné údaje Zákazníka. Prevádzkovateľ nemá prístup k platobným údajom Zákazníka, všetky platby Zákazníka cez Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu sú zabezpečované pomocou platobných služieb tretích strán, t.j. Platobnou bránou, APP STORE alebo Google Play.
  7. Zákazník nie je povinný predplatené Služby využívať, avšak Prevádzkovateľ má nárok na Predplatné v plnej výške počas celej doby trvania Zmluvy o používaní Verzie MAXI bez ohľadu na to, či Zákazník počas predplateného obdobia aj skutočne Služby využíval.
  8. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ Zákazníkovi nezasiela faktúry za zaplatené Predplatné. Zákazník má príslušnú elektronickú faktúru (vo formáte PDF) za zaplatené Predplatné dostupnú (i) vo svojom osobnom účte na APP STORE alebo Google Play, a (ii) v prípade úhrady Predplatného prostredníctvom Platobnej brány, faktúru zasiela Zákazníkovi Platobná brána na jeho kontaktný e-mail.
  9. Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s Predplatným. V prípade, že z dôvodov na strane Zákazníka nebude Predplatné uhradené (napr. v dôsledku odmietnutia platby za Predplatné kvôli nedostatku prostriedkov na bankovom účte Zákazníka alebo prečerpaním limitu platobnej karty Zákazníka), sú Platobná brána, APP STORE alebo Google Play (v závislosti od typu Zariadenia) oprávnení svoj pokus o vykonanie platby za Predplatné opakovať a v prípade opätovného neúspešného vykonania platby za Predplatné sú oprávnení zrušiť účtovanie Predplatného. S výnimkou prípadov uvedených v Zákone o ADR, Zákazník zostáva zodpovedný za všetky náklady vynaložené na vymáhanie nezaplateného Predplatného, ako sú napr. poplatky za prečerpanie limitu na bankovom účte, poplatky inkasným agentúram, primerané poplatky právnikom a náklady na rozhodcovské konanie.
  10. Prevádzkovateľ si v prípade neuhradenia Predplatného vyhradzuje právo Zákazníkovi okamžite obmedziť prístup k Verzii MAXI, a to až do riadnej úhrady Predplatného.
 8. Zrušenie Predplatného a reklamácia na vrátenie peňazí

  1. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť svoje Predplatné.
  2. Ak sa Zákazník rozhodne zrušiť Predplatné, musí podať žiadosť o zrušenie prostredníctvom Webovej aplikácie, APP STORE alebo Google Play (v závislosti od typu Zariadenia) najneskôr v posledný deň trvania Predplatného.
  3. Zrušenie Predplatného nadobudne účinnosť deň nasledujúci po poslednom dni aktuálneho obdobia odberu Verzie MAXI a Používateľský účet Zákazníka týmto prejde späť do Verzie MINI.
  4. Zákazník berie na vedomie, že nadobudnutím účinnosti zrušenia Predplatného v zmysle bodov 8.2. a 8.3. vyššie, dochádza k ukončeniu Zmluvy o prístupe k Verzii MAXI, a teda, že Zákazník týmto momentom stráca akýkoľvek prístup a práva na používanie Verzie MAXI.
  5. Zákazník môže zrušiť Predplatné nasledovnými spôsobmi:
   1. V prípade, ak Zákazník uhrádza Predplatné prostredníctvom Platobnej brány cez Webovú aplikáciu, je postup pre zrušenie Predplatného nasledovný:
    1. Zákazník klikne na ikonu „Nastavenia” vo Webovej aplikácii; a
    2. klikne na tlačidlo „Zrušiť predplatné”.
   2. V prípade, ak Zariadenie Zákazníka používa APP STORE, je postup pre zrušenie Predplatného nasledovný:
    1. Zákazník spustí aplikáciu „Nastavenia”;
    2. klikne na možnosť „Apple ID, iCloud, médiá a nákupy”;
    3. klikne na „odbery”;
    4. v časti „odbery” klikne na „KUBO”;
    5. klikne na „Zrušiť predplatné”; a
    6. klikne na tlačidlo „Potvrdiť”.
   3. V prípade, ak Zariadenie Zákazníka používa Google Play, je postup pre zrušenie Predplatného nasledovný:
    1. Zákazník spustí aplikáciu Google Play;
    2. klikne na ikonu spravovania účtu Google Play umiestnenú v pravom hornom rohu aplikácie Google Play;
    3. klikne na možnosť „Platby a predplatné”;
    4. v časti „Platby a predplatné” klikne na možnosť „Predplatné”;
    5. v časti „Predplatné” klikne na Aplikáciu a následne klikne na „Zrušiť predplatné” a svoj výber potvrdí kliknutím na možnosť „Potvrdiť”.
  6. V závislosti od typu Zariadenia, ktoré Zákazník na úhradu Predplatného používa, sa na zrušenie Predplatného a/alebo prípadné reklamácie na vrátenie peňazí aplikujú Zmluvné podmienkami služby Google Play a Pravidlá vrátenia peňazí služby Google Play alebo Obchodné podmienky mediálnych služieb spoločnosti Apple a Spôsobom účtovania apiek, obsahu a predplatného od spoločnosti Apple.
 9. Zľavy, Darčekové poukážky a súťaže

  1. Zľavy
  2. Prevádzkovateľ môže na Platforme KUBO ponúkať časovo limitované ponuky, propagačné akcie alebo súťaže (ďalej ako „Špeciálne ponuky”). O týchto Špeciálnych ponukách a ich osobitných podmienkach bude Zákazník informovaný prostredníctvom Aplikácie, Webovej stránky alebo prihlasovacieho e-mailu Zákazníka. Zákazník berie na vedomie, že na zľavy, akcie a iné výhodné ponuky zo strany Prevádzkovateľa nemá právny nárok.
  3. Darčekové poukážky
  4. Prevádzkovateľ ponúka možnosť zakúpenia darčekovej poukážky na Predplatné, pričom aktuálne ponúkané darčekové poukážky sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://www.kubomedia.sk/darcekove-poukazky (ďalej ako „Darčeková poukážka”).
  5. Zákazník môže Darčekovú poukážku uplatniť do 12 mesiacov odo dňa jej zakúpenia Kupujúcim, a to nasledovným spôsobom:
  6. V prípade ak si Kupujúci chce kúpiť Darčekovú poukážku, je povinný: (i) kliknutím označiť konkrétnu Darčekovú poukážku, ktorú si chce zakúpiť, (ii) vyplniť formulár nachádzajúci sa na Webovej stránke v časti „Darčekové poukážky” dostupný na adrese: https://www.kubomedia.sk/darcekove-poukazky, a (iii) kliknúť na ikonu „KÚPIŤ DARČEKOVÝ POUKAZ”.
  7. Platba za Darčekovú poukážku je zabezpečená prostredníctvom Platobnej brány.
  8. Momentom zaplatenia kúpnej ceny za Darčekovú poukážku vzniká medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom kúpna zmluva, predmetom ktorej je kúpa resp. predaj príslušnej Darčekovej poukážky (ďalej ako „Kúpna zmluva”).
  9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy zašle Kupujúcemu zakúpenú Darčekovú poukážku na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim v objednávkovom formulári vo formáte PDF. Potvrdenie o platbe za Darčekovú poukážku (vo formáte PDF) zasiela Zákazníkovi Platobná brána na jeho kontaktný e-mail uvedený v objednávkovom formulári.
  10. Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom založený Kúpnou zmluvou sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  11. Článok 11 Obchodných podmienok sa primerane aplikuje aj na reklamáciu Darčekovej poukážky.
  12. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je podľa § 7 a nasl. Zákona o obchode na diaľku, oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní odo dňa jej uzavretia, a to bez udania dôvodu a zaplatenia pokuty. V takom prípade Prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu v plnej výške sumu, ktorú zaplatil za Darčekovú poukážku.
  13. Vzorový formulár pre odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy je prístupný na webovej stránke https://www.kubomedia.sk/na-stiahnutie/kubo_formular_pre_odstupenie_od_zmluvy.docx.
  14. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo Prevádzkovateľovi odoslané v listinnej podobe najneskôr v posledný deň lehoty na adresu jeho sídla alebo e-mailom na e-mailovú adresu [email protected]. Zákazník je povinný v takomto oznámení priložiť aj predmetnú, avšak neuplatnenú Darčekovú poukážku.
  15. Pre vylúčenie pochybností, uplatnením Darčekovej poukážky Zákazníkom pred márnym uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodu 9.10. Obchodných podmienok, právo Kupujúceho na odstúpenie podľa bodu 9.10. až 9.12. Obchodných podmienok zaniká.
  16. Súťaže
  17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje z času na čas vyhlásiť súťaž na Platforme KUBO, pričom presná špecifikácia súťaže bude Prevádzkovateľom upravená v príslušnom súťažnom poriadku.
 10. Obmedzenie prístupu Zákazníka k Platforme KUBO a/alebo Službám

  1. Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia (jednostranne) obmedziť prístup Zákazníka k Platforme KUBO (alebo k akejkoľvek jej časti) a/alebo k Službám v nasledujúcich prípadoch:
   1. pri plánovanej údržbe;
   2. ak Zákazník používa Platformu KUBO alebo obsah Platformy KUBO v rozpore s udelenými Licenciami v zmysle článku 6. Obchodných podmienok;
   3. z dôvodu akýchkoľvek technických problémov a výpadkov, ktoré neumožňujú riadne užívanie Platformy KUBO;
   4. pri plánovaných úpravách Služieb;
   5. neuhradenie Predplatného resp. neúspešné vykonanie platby Predplatného zo strany Platobnej brány, APP STORE alebo Google Play (v závislosti od typu Zariadenia);
   6. ak Zákazník akýmkoľvek spôsobom poruší tieto Obchodné podmienky;
   7. ak Zákazník používa Platformu KUBO spôsobom, ktorý môže spôsobiť vznik zodpovednosti Prevádzkovateľa alebo obmedziť alebo znemožniť používanie Platformy KUBO iným Zákazníkom;
   8. ak sú Zákazníkom poskytnuté informácie nepravdivé, nesprávne alebo nepresné;
   9. ak Zákazník používa Platformu KUBO takým spôsobom, ktorý porušuje príslušné právne predpisy najmä tie, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva;
   10. ak sa správanie Zákazníka voči zamestnancom, partnerom, dodávateľom, zástupcom alebo iným používateľom Prevádzkovateľa považuje za ohrozujúce, urážlivé alebo obťažujúce;
   11. pri riešení núdzových bezpečnostných problémov Platformou KUBO.
  2. Platforma KUBO si vyhradzuje právo vydávať aktualizácie a opravy Aplikácie a/alebo Webovej stránky. Všetky aktualizácie Aplikácie a/alebo Webovej stránky budú pre Zákazníka dostupné.
  3. Zákazník nie je povinný prevziať a nainštalovať žiadne aktualizácie Aplikácie, ale v takom prípade Prevádzkovateľ nezaručuje funkčnosť Aplikácie.
 11. Reklamácia Služieb

  1. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezchybnosť poskytovaných Služieb v čase ich poskytnutia, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak. Služby majú vadu, ak nie sú poskytované v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
  2. Zákazník je povinný vytknúť Prevádzkovateľovi vadu poskytovanej Služby bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel alebo objektívne mohol dozvedieť. Vytknutie vady je Zákazník povinný vykonať zaslaním elektronickej pošty na e-mailovú adresu [email protected]. Zákazník je povinný pri vytknutí vady označiť vadu a popísať, ako sa prejavuje. Prevádzkovateľ je povinný zaslať Zákazníkovi potvrdenie o vytknutí vady, a to elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú má priradenú k svojmu Používateľskému účtu.
  3. Zákazník nie je oprávnený vytknúť Prevádzkovateľovi vadu poskytnutej Služby v prípade, že ide o vadu, o ktorej Zákazník vedel pred poskytnutím Služby, alebo v prípade, že bola vytýkaná vada spôsobená konaním alebo nekonaním, resp. opomenutím Zákazníka.
  4. V prípade, že bola Služba poskytnutá chybne, má Zákazník právo na odstránenie vytýkanej vady. Ak nemožno vadu odstrániť, je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
  5. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne; v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola vada zo strany Zákazníka vytknutá. Za deň vytknutia vady sa považuje deň, kedy bolo vytknutie vady doručené Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu [email protected]. Prevádzkovateľ je povinný informovať Zákazníka o vybavení reklamácie, a to elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú má priradenú k svojmu Používateľskému účtu.
  6. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od Zmluvy odstúpiť.
  7. Akékoľvek ďalšie sťažnosti alebo podnety môže Zákazník vykonať zaslaním elektronickej pošty na e-mailovú adresu [email protected], prípadne môže hodnotiť Aplikáciu v APP STORE alebo Google Play.
 12. Vylúčenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

  1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prístup Zákazníka k dátovej sieti (internetu), potrebný na využívanie Aplikácie, Webovej stránky a Služieb, ani za prípadné poplatky, ktoré sa na Zákazníka môžu pri využívaní dátovej siete (internetu) vzťahovať. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za hardvér či softvér Zariadenia Zákazníka a (a jeho kompatibilitu), prostredníctvom ktorého dochádza k používaniu Aplikácie, Webovej stránky či Služieb. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť Aplikácie, Webovej stránky či Služieb na určitých Zariadeniach.
  2. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že využívanie Aplikácie, Webovej stránky či Služieb môže byť sťažené poruchami a výpadkami ako prirodzenými dôsledkami nevyhnutného využívania dátovej siete (internetu) a elektronickej komunikácie.
  3. Prevádzkovateľ Zákazníkovi nezaručuje, že Aplikácia, Webová stránka alebo Služby budú dostupné nepretržite dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem (7) dní v týždni, že budú plne funkčné po celú dobu svojej dostupnosti alebo že budú poskytované bez chýb.
  4. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že využívanie Aplikácie, Webovej stránky či Služieb je spojené s určitým rizikom v oblasti technického zabezpečenia spočívajúce najmä v prelomení technického zabezpečenia zo strany tretích osôb, únik dát, zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou, DDoS útok (Distributed Denial of Service – Distribuované odmietnutie služby). Zákazník toto riziko akceptuje a zaväzuje sa urobiť všetky primerané kroky k tomu, aby v maximálnej možnej miere vylúčil či obmedzil možnosť vzniku ujmy či iných nepriaznivých následkov na svojej strane v súvislosti s využívaním Aplikácie, Webovej stránky či Služieb. Prevádzkovateľ prijal vhodné a primerané opatrenia na elimináciu takéhoto rizika v oblasti technického zabezpečenia, napríklad spoluprácu so skúsenými odborníkmi v IT oblasti a voľbu vhodných nástrojov na vytvorenie odolného technického zabezpečenia.
  5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia prihlasovacích údajov Zákazníka do Platformy KUBO neoprávnenou osobou. V takom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený Používateľský účet Zákazníka zrušiť bez akejkoľvek náhrady. Ak dôjde k zneužitiu prihlasovacích údajov podľa prvej vety tohto bodu zavinením Zákazníka, Zákazník sa zaväzuje nahradiť Prevádzkovateľovi všetku ujmu vzniknutú takýmto zneužitím.
  6. Platforma KUBO sa poskytuje „taká aká je" a „taká aká je k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných, okrem iného vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo kvality zobrazenia a neporušovania práv.
 13. Ukončenie zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom

  1. Osobitné ustanovenia k Zmluve o používaní Verzie MAXI
  2. Zmluva o používaní Verzie MAXI sa automaticky ukončuje momentom zrušenia Predplatného zo strany Zákazníka podľa článku 8. Obchodných podmienok alebo uplynutím doby Darčekovej poukážky, ktorej uplatnením bola Zmluva o používaní Verzie MAXI uzatvorená.
  3. Výpoveď
  4. Zákazník je oprávnený ukončiť Zmluvu o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI (a teda vypovedať tento zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom) písomnou výpoveďou kedykoľvek bez udania dôvodu a bez výpovednej doby.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI (a teda vypovedať tento zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom) písomnou výpoveďou vo výpovednej dobe dvoch (2) mesiacov, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zákazníkovi.
  6. Odstúpenie
  7. Zákazník môže Zmluvu ukončiť písomným odstúpením v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, a to výlučne v prípadoch osobitne upravených v týchto Obchodných podmienkach.
  8. Vzorový formulár pre odstúpenie Zákazníka od Zmluvy je prístupný na webovej stránke https://www.kubomedia.sk/na-stiahnutie/kubo_formular_pre_odstupenie_od_zmluvy.docx.
  9. Prevádzkovateľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade ak Zákazník bude právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo sa pri používaní Platformy KUBO dopustí porušenia práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo tretích strán v zmysle článku 6. Obchodných podmienok, a toto porušenie neodstráni (pokiaľ je to možné) ani v dodatočnej lehote štrnástich (14) dní od doručenia písomného upozornenia Prevádzkovateľa Zákazníkovi o takomto porušení.
  10. Odstúpenie
  11. Zákazník môže Zmluvu o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI ukončiť niektorým z vyššie uvedených spôsobov zaslaním e-mailovej správy obsahujúcej takúto požiadavku na: [email protected]. Prijatie tejto e-mailovej správy Prevádzkovateľ Zákazníkovi potvrdí najneskôr do piatich (5) dní.
  12. Zákazník berie na vedomie, že ukončením Zmluvy o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI dôjde:
   1. k okamžitému a nenávratnému odstráneniu jeho Používateľského účtu z Platformy KUBO;
   2. k ukončeniu Zmluvy o používaní Verzie MAXI (ak bola v platnosti a účinnosti); a teda
   3. Zákazník v celom rozsahu stratí prístup k Službám (a to aj v prípade ak v čase ukončenia Zmluvy o vedení Používateľského účtu a používaní Verzie MINI mal zakúpenú Verziu MAXI).
 14. Riešenie sporov

  1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých zo Zmlúv a/alebo Kúpnej zmluvy (ako aj tých čo s nimi súvisia) zmierlivou cestou.
  2. Zákazník má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa (e-mailom na: [email protected]) so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsiatich (30) dní odo dňa odoslania žiadosti, Zákazník (ktorý je spotrebiteľom) je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v súlade so Zákonom o ADR na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným v § 12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môže súčasne využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
  3. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu a pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: . Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK je možné využiť pri riešení sporov vyplývajúcich z porušenia niektorých spotrebiteľských práv súvisiacich s nákupom online.
  4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, tel.: +421 905 528 477, e-mail: [email protected], je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 15. Ochrana osobných údajov

  1. Zákazník je povinný uvádzať svoje údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene svojich údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi.
  2. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zákazníka vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov vydaných Prevádzkovateľom.
 16. Ostatné informácie pre Zákazníka

  1. Zákazníkovi ako spotrebiteľovi sa poskytujú aj nasledujúce informácie:
   1. Pre vylúčenie pochybností, Verzia MINI a Verzia MAXI počas Skúšobnej doby sú bezplatné;
   2. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípadne internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Zákazníka; Prevádzkovateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky);
   3. V prípade Zmluvy o vedení účtu a používaní Verzie MINI dochádza medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom k uzavretiu zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou dobou dva (2) mesiace pre prípad vypovedania zmluvného vzťahu zo strany Prevádzkovateľa a bez výpovednej doby pre prípad vypovedania zmluvného vzťahu zo strany Zákazníka. Zákazník teda môže využívanie Služieb ukončiť (a teda vypovedať vzťah vzniknutý medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom) kedykoľvek bez udania dôvodu a bez výpovednej doby;
   4. Zákazník, ktorý ukončí používanie Služieb, môže požiadať o výmaz všetkých jeho osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov. Zákazník nie je povinný hradiť žiadne náklady;
   5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je podľa ustanovení § 7 a nasl. Zákona o obchodne na diaľku, oprávnený od Zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní odo dňa jej uzavretia, a to bez udania dôvodu a povinnosti zaplatiť Prevádzkovateľovi pokutu, avšak s prihliadnutím na bod 13.2 týchto Obchodných podmienok má Zákazník právo ukončiť využívanie Platformy KUBO (a teda vypovedať zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom) kedykoľvek bez udania dôvodu a bez výpovednej doby;
   6. V prípade nespokojnosti s poskytovanými Službami má Zákazník možnosť podať voči Prevádzkovateľovi sťažnosť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Týmto nie je dotknuté právo Zákazníka obrátiť sa so svojim nárokom na súd;
   7. S výnimkou Darčekovej poukážky, predmetom plnenia zo strany Prevádzkovateľa nie je vec, a teda na vadné plnenie sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sa týkajú vád veci;
   8. Zmluvné strany nenesú voči sebe žiadnu zodpovednosť z dôvodu omeškania alebo nesplnenia akéhokoľvek záväzku podľa týchto Obchodných podmienok, ak je omeškanie alebo nesplnenie spôsobené vyššou mocou, ktorou sa rozumie akákoľvek vyššia moc, najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, výluka, výpadok prúdu, výpadok satelitu, občianske nepokoje, vzbura, vojna, ohrozenie verejného zdravia, epidémia, pandémia, národné ohrozenie, administratívne opatrenia štátu alebo iná príčina, ktorú povinná Zmluvná strana nemohla za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohla pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. O začatí ako aj o pominutí pôsobenia vyššej moci sú Zmluvné strany povinné sa vzájomne a bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie akéhokoľvek záväzku podľa týchto Obchodných podmienok trvá po dobu pôsobenia vyššej moci.
 17. Zmena Obchodných podmienok

  1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Obchodné podmienky jednostranne a podľa vlastného uváženia zmeniť. Zmenu Obchodných podmienok oznámi Prevádzkovateľ Zákazníkovi prostredníctvom Aplikácie, Webovej aplikácie alebo na e-mailovú adresu, ktorú má Zákazník priradenú k svojmu Používateľskému účtu, a to najneskôr štrnásť (14) dní predtým, ako má zmena Obchodných podmienok nadobudnúť účinnosť.
  2. Akékoľvek zmeny Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom určeným Prevádzkovateľom, avšak vo vzťahu ku každému Zákazníkovi iba v prípade, že Zákazník s takou zmenou prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Zákazníka sa považuje neodmietnutie navrhovanej zmeny predtým, ako má zmena Obchodných podmienok nadobudnúť účinnosť (napr. pokračovanie vo využívaní Aplikácie či Služieb zo strany Zákazníka aj po dátume určenom Prevádzkovateľom ako dátum účinnosti zmeny Obchodných podmienok), o čom bude Zákazník Prevádzkovateľom poučený v oznámení o zmene Obchodných podmienok.
  3. Pokiaľ Zákazník so zmenou Obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený ich odmietnuť. V takom prípade nie je oprávnený pokračovať vo využívaní Aplikácie či Služieb, má však právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať Obchodné podmienky predtým, ako má zmena nadobudnúť účinnosť. O tom bude Prevádzkovateľom rovnako poučený v oznámení o zmene Obchodných podmienok.
  4. Nadobudnutím účinnosti zmeny Obchodných podmienok zároveň nastáva aj zmena Zmluvy.
 18. Záverečné ustanovenia

  1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ môže spracovávať anonymizované údaje získané v súvislosti využívaním Aplikácie, Webovej stránky či Služieb za účelom zverejnenia registračných a štatistických údajov Prevádzkovateľa a využiť ich pre ďalší rozvoj a prevádzku Aplikácie, Webovej stránky či poskytovania Služieb.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Zákazníka vyzvať, aby Prevádzkovateľovi poskytol spätnú väzbu, pripomienky alebo iné informácie (ďalej ako „Spätná Väzba“). Odoslaním Spätnej Väzby Zákazník vyjadruje súhlas s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený Spätnú väzbu použiť na zlepšenie Platformy KUBO alebo na akýkoľvek iný účel povolený príslušnými zákonmi.
  3. Všetky oznámenia v súvislosti s Obchodnými podmienkami alebo využívaním Platformy KUBO či Služieb si vyžadujú písomnú formu, pričom (i) Zákazník je povinný ich doručovať Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu [email protected]; a (ii) Prevádzkovateľ je povinný ich doručovať Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu spojenú s jeho Používateľským účtom.
  4. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak alebo si tak Zmluvné strany písomne nedohodnú, nepovažuje sa žiadny záväzok Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy za fixný záväzok v zmysle ustanovenia § 518 Občianskeho zákonníka. S výnimkou ak sa v týchto Obchodných podmienok uvádza inak, za písomnú formu nebude pre účely tohto bodu považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.
  6. Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
  7. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o obchode na diaľku.
  8. Zmluva, vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie je dostupná. Na vyžiadanie Zákazníka Prevádzkovateľ Zákazníkovi poskytne verziu Obchodných podmienok platnú a účinnú k dátumu uzatvorenia jeho Zmluvy.
  9. Vzťahy Zmluvou a Obchodnými podmienkami neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o obchodoch na diaľku, Zákona o elektronickom obchode a inými príslušnými ustanoveniami právnych predpisov v Slovenskej republiky.
  10. Prevádzkovateľ je oprávnený na poskytovanie Služieb a prevádzkovanie Platformy KUBO na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný okresný úrad, živnostenský odbor. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného aj dozor nad dodržovaním Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené v záhlaví týchto Obchodných podmienok ako aj na Webovej stránke.
  11. Akékoľvek kapitalizované pojmy použité v texte resp. formuláciách uvedených v Aplikácii, Webovej aplikácii a/alebo na Webovej stránke, a ktoré sú súčasne definované v týchto Obchodných podmienkach, majú rovnaký význam aký je k týmto pojmom pridelený Obchodnými podmienkami, a zároveň sa riadia výkladovými pravidlami Obchodných podmienok.
  12. Obchodné podmienky sú účinné od 7.6.2023. Nadobudnutím účinnosti novšej verzie Obchodných podmienok strácajú automaticky účinnosť Obchodné podmienky so skorším dátumom účinnosti.