VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE UŽÍVATEĽOV APLIKÁCIE KUBO

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre užívateľov aplikácie KUBO (“Vyhlásenie”) by vám malo poskytnúť informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje počas používania aplikácie KUBO, ktorá ponúka online prístup k stovkám detských kníh, a ktorá je k dispozícii na www.kuboknihy.sk alebo v online obchodoch s aplikáciami (ďalej len “Aplikácia”).  

Upozorňujeme, že Vyhlásenie môžeme z času na čas meniť a aktualizovať. Jeho najnovšiu verziu vždy nájdete uverejnenú v Aplikácii alebo na našej webovej stránke www.kuboknihy.sk. Aktuálna verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je účinná od 7. 3. 2023.

Pre účely tohto Vyhlásenia skratka „GDPR“ znamená Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Upozorňujeme, že informácie uvedené v tomto Vyhlásení spĺňajú našu informačnú povinnosť podľa čl. 13 GDPR a vynakladáme všetko úsilie, aby sme zabezpečili súlad s platnou legislatívou o ochrane údajov.

Vo Vyhlásení nájdete odpovede na nasledovné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov:

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje?
 2. Koho osobné údaje budú spracúvané?
 3. Prečo spracovávame vaše osobné údaje, ktoré údaje spracúvame a na akom právnom základe?
 4. S kým môžeme zdieľať vaše osobné údaje?
 5. Prenášame vaše osobné údaje do tretích krajín?
 6. Podliehate automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu?
 7. Aké opatrenia používame, aby sme ochránili vaše osobné údaje?
 8. Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?
 9. Aké sú vaše práva?

Ak chcete získať podrobnejšie informácie uvedené v tomto dokumente, neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracúvané nami, spoločnosťou KUBO MEDIA, s.r.o., so sídlom na adrese Krátka 1422/4, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 291 898, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 164320/B (“spoločnosť”, “my”, alebo “nás”).

Vaše osobné údaje spracúvame ako samostatný prevádzkovateľ pre účely vašej registrácie v Aplikácii, a tiež pri používaní Aplikácie. V prípade, ak si zvolíte prepojenie vášho užívateľského konta s knižnicou alebo so školou, budeme spracovávať vaše osobné údaje ako spoločný prevádzkovateľ spolu s vami vybranou knižnicou alebo školou. Z tohto dôvodu vám odporúčame oboznámiť sa aj s vyhláseniami o ochrane osobných údajov príslušnej knižnice a školy. V našom Vyhlásení vás budeme informovať o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje my. Upozorňujeme, že toto Vyhlásenie sa nezaoberá metódami spracovania a postupmi ochrany údajov iných tretích strán, za ktoré nie sme zodpovední.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov alebo ak máte akékoľvek iné otázky či pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu:

KUBO MEDIA, s.r.o.

Krátka 1422/4

811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovenská republika

2.         Koho osobné údaje budú spracúvané?

Spracúvame osobné údaje vás:

 1. registrovaného hlavného užívateľa Aplikácie, ktorý sa rozhodol využívať služby Aplikácie (t.j. najčastejšie rodiča);
 2. užívateľa aplikácie, ktorého profil vytvoril registrovaný hlavný užívateľ pod svojim hlavným účtom (t.j. najčastejšie iného rodinného príslušníka);
 3. zamestnanca alebo spolupracovníka knižnice, ktorá sa rozhodla spolupracovať s nami pri poskytovaní Aplikácie užívateľom;
 4. zamestnanca alebo spolupracovníka školy, ktorá sa rozhodla spolupracovať s nami pri poskytovaní Aplikácie užívateľom;
 5. návštevníka, ktorý si prezerá Aplikáciu prostredníctvom webového prehliadača;

(“vy” alebo “váš”).

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, prípadne od registrovaného hlavného užívateľa (v prípade iných užívateľov Aplikácie, ktorých profil vytvoril hlavný užívateľ), alebo od vášho zamestnávateľa, ktorým je buď spolupracujúca knižnica alebo škola. V Aplikácii nepovoľujeme vytvorenie hlavného účtu užívateľovi mladšiemu než 16 rokov.

 1. Prečo spracovávame vaše osobné údaje, ktoré údaje spracúvame a na akom právnom základe?

Hlavným cieľom Aplikácie je poskytnúť užívateľom online priestor, v ktorom sú dostupné a v ktorom si môžu prečítať stovky kníh. Zároveň Aplikácia ponúka užívateľom možnosť prepojiť si užívateľské konto s knižnicou alebo školou a tým získať rôzne výhody pri používaní Aplikácie. Knižniciam poskytuje Aplikácia možnosť získať prehľad o tom, čo čítajú jej čitatelia a podporiť všeobecnú sčítanosť. Školám dáva Aplikácia priestor na zadávanie domáceho čítania žiakom a získanie prehľadu o ich čitateľských aktivitách a čase strávenom čítaním. Aplikácia zároveň poskytuje knižniciam a školám anonymné štatistiky o využívaní Aplikácie a o čitateľských trendoch.

Na dosiahnutie týchto cieľov Aplikácie budeme vaše osobné údaje spracúvať pre viaceré účely a na základe viacerých právnych základov. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Účel spracúvania údajov

Detailný popis účelu

Rozsah spracúvaných údajov

Právny základ

Registrácia a vytvorenie konta v Aplikácii

Aby ste mohli využívať Aplikáciu naplno, musíte sa v nej registrovať či už ako hlavný užívateľ, alebo ako zamestnanec knižnice či školy, alebo mať profil užívateľa vytvorený hlavným užívateľom. Vaše registračné údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť služby v Aplikácii.

Na účely registrácie budeme spracovávať najmä vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, užívateľské meno v aplikácii, názov vášho zamestnávateľa (školy alebo knižnice). Pri užívateľoch budeme v rámci ich profilov spracúvať aj informácie o čitateľských preferenciách a záujmoch, ich vek a pohlavie.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Aktívne používanie Aplikácie užívateľom

Veríme, že sa vám Aplikácia bude páčiť, a preto sa rozhodnete aktívne ju využívať a čítať knihy, ktoré sú v nej dostupné. Vaše údaje budeme spracovávať, aby sme zistili, aké sú vaše čitateľské preferencie (aké knihy čítate, koľko čítate a pod.), aby sme vyhotovovali anonymné štatistiky o čitateľnosti, ktoré zdieľame s knižnicami, školami a inými užívateľmi Aplikácie, aby sme pripravili adresné štatistiky o využívaní Aplikácie pre knižnice a pre školy (ak je váš účet prepojený so školou alebo knižnicou), prípadne od vás dostali spätnú väzbu na používanie Aplikácie.

Ak ste užívateľom Aplikácie, spracovávame vaše užívateľské meno, informácie o vašich čitateľských preferenciách, informácie o vašom správaní v Aplikácii (aké knihy čítate, koľko času trávite čítaním a či čítate konkrétne knihy),  vašu spätnú väzbu a postrehy týkajúce sa používania Aplikácie a iné údaje z vášho užívateľského profilu.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely nášho oprávneného záujmu zabezpečiť pozitívne skúsenosti pri používaní Aplikácie a poskytnúť vám čo najvhodnejšie čitateľské typy, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účely súhlasu s poskytovaním vybraných údajov o vašom používaní Aplikácie a čitateľnosti škole alebo iným používateľom Aplikácie

Aktívne používanie Aplikácie knižnicou a administrácia knižničného účtu

Ak ste administrátorom knižničného účtu v Aplikácii, budeme vaše údaje spracúvať, aby sme vám zaslali anonymné štatistiky a adresné prehľady o čitateľnosti, ktoré sa týkajú užívateľov - členov vašej knižnice, ktorí si prepojili svoje účty či profily s vašou knižnicou.

Pre tento účel budeme spracovávať nasledovné kategórie údajov o vás - zamestnancovi knižnice: vaše užívateľské meno, vaše meno a priezvisko, váš e-mail, názov knižnice, pre ktorú pracujete a prípadné ďalšie informácie o príslušnej knižnici.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Aktívne používanie Aplikácie školou a administrácia školského účtu

Ak ste administrátorom školského účtu v Aplikácii, alebo máte vytvorený vlastný účet ako zamestnanec školy - učiteľ, budeme vaše údaje spracúvať, aby sme vám zaslali anonymné štatistiky a adresné prehľady o čitateľnosti, ktoré sa týkajú užívateľov - žiakov vašej školy, ktorí si prepojili svoje účty a profily s vašou knižnicou.

Pre tento účel budeme spracovávať nasledovné kategórie údajov o vás - zamestnancovi školy: vaše užívateľské meno, vaše meno a priezvisko, váš e-mail, názov školy, pre ktorú pracujete a prípadné ďalšie informácie o danej škole a informácie o triede, ktorú vyučujete.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Platba za používanie Aplikácie

Využívanie Aplikácie môže byť spoplatnené. Platby za Aplikáciu prebiehajú rôznymi spôsobmi, no my potrebujeme spracúvať vaše údaje, aby sme vedeli, či bol príslušný poplatok zaplatený, akým spôsobom, kto a kedy tento poplatok uhradil.

Za účelom evidencie, overovania a prípadných reklamácíí platieb  spracúvame o užívateľoch nasledovné údaje: informácie o zvolenej platobnej metóde, informácie o spracovateľovi a príjemcovi platby (v prípade, ak poplatok za používanie Aplikácie uhrádzate prostredníctvom online obchodov s aplikáciami), vaše užívateľské meno, informácie o platbe (napr. výška poplatku, dátum úhrady, informácie platobných kartách v rozsahu posledných 4 čísel platobnej karty), informácie o prepojení vášho účtu s knižnicou alebo školou.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účely splnenia zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje

Prepojenie účtu v Aplikácii s knižnicou

Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet alebo profil s knižnicou, ktorej ste ako užívateľ Aplikácie členom, spracovávame vaše údaje, aby sme si preverili platnosť vášho členstva v knižnici, a tiež aby sme knižnici poskytovali informácie o tom, aké tituly čítate, či iné anonymné štatistiky týkajúce sa čitateľnosti.

Pre uvedený účel budeme spracovávať nasledovné kategórie vašich osobných údajov: informácie o existencii členstva v knižnici, dátum ukončenia vášho členstva v knižnici, názov knižnice, ktorej ste členom, vaše meno, priezvisko, číslo vášho preukazu do knižnice. Pri tvorbe štatistík budeme spracovávať aj informácie o tituloch, ktoré čítate.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Prepojenie účtu v Aplikácii so školou

Ak sa rozhodnete prepojiť profil užívateľa s vybranou školou, spracovávame údaje, aby sme si preverili, či užívateľ skutočne navštevujete zvolenú školu, a tiež aby sme škole poskytovali informácie o tom, či užívateľ čítal školou určené tituly, a ďalšie anonymné štatistiky týkajúce sa čitateľnosti.

Pre tento účel budeme spracovávať nasledovné kategórie osobných údajov: informácie o škole, s ktorou chcete prepojiť profil užívateľa, informácie o triede, do ktorej užívateľ chodí, meno a priezvisko užívateľa, ktorého profil má byť prepojený so školou,  váš email. Pri tvorbe štatistík budeme spracovávať aj informácie o tituloch, ktoré užívateľ číta a aký dlhý čas trávi čítaním.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účely súhlasu s poskytovaním vybraných údajov o vašom používaní Aplikácie a čitateľnosti škole

Uzavretie a manažovanie zmluvného vzťahu s knižnicou alebo so školou

Ak sa knižnica alebo škola rozhodnú umožniť používanie Aplikácie svojim členom a žiakom, uzavrieme s nimi zmluvu, pre účely plnenia ktorej bude nevyhnutné spracovanie vašich osobných údajov (napr. nás škola alebo kniťnica požiadajú o zriadenie príslušného administrátorského účtu alebo o vykonanie zmien v nastavení Aplikácie a pod.).

Za týmto účelom spracúvame predovšetkým údaje o vašom mene, priezvisku, emailovej adrese, užívateľskom mene, názve knižnice alebo školy, v ktorej pôsobíte a informácie súvisiace s vašim účtom v Aplikácii.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy

Poskytovanie podpory v Aplikácii

Snažíme sa zabezpečiť bezproblémové fungovanie Aplikácie a poskytnúť vám čo najlepší zážitok z jej používania. Výnimočne sa však môže vyskytnúť technický problém, ktorý bude potrebné vyriešiť. Na tento účel budeme musieť spracovať niektoré vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely vybavenia vašej žiadosti o technickú alebo administratívnu podporu počas používania Aplikácie, alebo počas prebiehajúcej spolupráce, keď sa na nás s takouto žiadosťou obrátite.

Presný rozsah spracúvaných údajov závisí od povahy konkrétneho technického problému, ale vo väčšine prípadov budeme spracovávať vaše registračné údaje, údaje o vašom účte v Aplikácii a technické informácie o používanom zariadení (napr. jeho IP adresu). Môžeme spracúvať aj ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na vyriešenie nahláseného problému alebo poskytnutie inej podpory.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely nášho oprávneného záujmu zabezpečiť bezproblémovú spoluprácu a užívanie Aplikácie bez technických alebo iných problémov a potreba poskytnúť ďalšiu podporu pri využívaní Aplikácie

Zaistenie bezpečnosti v Aplikácii

Chceme, aby bola Aplikácia pre svojich používateľov bezpečná, preto prijímame bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili útokom hackerov a iným bezpečnostným incidentom a narušeniam. Prijímame aj niektoré ďalšie opatrenia, ktorých zavedenie a uplatňovanie je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti Aplikácie a osobných údajov spracúvaných v Aplikácii. Tieto opatrenia si vyžadujú spracovanie vašich osobných údajov.

Budeme spracovávať predovšetkým technické informácie o zariadení, ktoré používate pri využívaní Aplikácie (napr. IP adresa, typ zariadenia), údaje o vašom účte v Aplikácii a určité informácie o spôsobe, akým Aplikáciu používate.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely nášho oprávneného záujmu zaistiť bezpečnosť Aplikácie a bezpečnosť jej používateľov

Propagačné a marketingové účely

V rámci priameho marketingu vám môžeme posielať newsletter alebo inú marketingovú komunikáciu s novinkami o Aplikácii.

Z času na čas sa môžeme rozhodnúť zviditeľniť našu Aplikáciu, a to prostredníctvom príspevkov a aktivít na sociálnych sieťach, alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie, v ktorej budeme zdieľať informácie o používaní Aplikácie inými užívateľmi, alebo informovať o rôznych štatistikách čitateľnosti, či súťažiach alebo iných aktivitách za účelom našej propagácie. Keď pristúpime k takýmto aktivitám, budeme si žiadať váš predchádzajúci súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Na účely propagácie Aplikácie budeme spracovávať vaše meno a priezvisko, informácie o tom, čo čítate, informácie o čas, ktorý trávite čítaním, informácie o názve školy alebo knižnice, s ktorými ste si prepojili účet v Aplikácii, či prípadne vaše recenzie a referencie a vaše používateľské skúsenosti s Aplikáciou.

Pri poskytovaní marketingovej komunikácie budeme spracovávať najmä vaše meno, priezvisko a e-mail.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely nášho oprávneného záujmu propagovať služby poskytované Aplikáciou a vykonávať priamy marketing našich služieb

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účely súhlasu s poskytovaním vybraných údajov o vašom používaní Aplikácie a čitateľnosti škole alebo iným používateľom Aplikácie

Riešenie sporov, uplatňovanie a obhajoba našich práv a právnych nárokov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely riešenia právnych sporov, reklamácií alebo iných podobných konaní.

V rámci tohto účelu môžeme spracúvať všetky osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu, a to aj v prípade, že vaše osobné údaje boli pôvodne získané na niektorý z iných účelov. Pôjde najmä o vaše meno a priezvisko, váš email, informácie o vašom účte v Aplikácii, informácie týkajúce sa vašich návrhov, sťažností a žiadostí, informácie týkajúce sa používania Aplikácie, informácie týkajúce sa platby za služby, informácie o obsahu nášho zmluvného vzťahu, a pod. Rozsah spracúvaných osobných údajov môže byť širší v závislosti od konkrétnej reklamácie alebo sporu.

Čl. (6) ods. 1 písm. f) GDPR na účely nášho oprávneného záujmu riešiť spory, ktoré môžu vzniknúť počas našej spolupráce a v súvislosti s používaním Aplikácie

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účely splnenia si zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje

Splnenie si našich zákonných povinností

Vaše osobné údaje sme povinní spracúvať na splnenie našich rôznych zákonných povinností (napr. daňových povinností, účtovných povinností). Môžeme mať povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje v prípade kontroly zo strany orgánov verejnej moci, na ich žiadosť a na účely predchádzania, monitorovania a dokazovania podvodov, boja proti praniu špinavých peňazí a inej trestnej činnosti, za účelom splnenia si povinností týkajúcich sa povinného zverejňovania zmlúv a pod.

Budeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na plnenie našich zákonných povinností.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účely splnenia si zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje

V prípade, že spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu podľa čl. 21 GDPR. Ak sa rozhodnete vzniesť námietku proti spracovaniu, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Ak je spracovanie vašich osobných údajov zmluvnou požiadavkou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vy sa rozhodnete nám tieto osobné údaje neposkytnúť, môže mať takéto konanie za následok nemožnosť uzavrieť s vami zmluvný vzťah, t. j. nemožnosť poskytovať vám služby súvisiace s Platformou, alebo iné komplikácie súvisiace s plnením našich zmluvných povinností.

Vždy, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak chcete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Ak sme zo zákona povinní spracúvať osobné údaje, môžete mať povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje. Ak tak odmietnete urobiť, môže to mať pre vás aj pre nás rôzne právne dôsledky vrátane nepriaznivých dôsledkov (napr. nemožnosť vykonať príslušný úkon, nemožnosť ďalšej spolupráce atď.).

 1. S kým môžeme zdieľať vaše osobné údaje?

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, preto sa snažíme čo najviac obmedziť rozsah ich príjemcov. Prístup k vašim osobným údajom môžu mať niektorí naši zamestnanci a spolupracovníci. V takom prípade sa prístup udeľuje len vtedy, ak je to nevyhnutné na opísané účely a len vtedy, ak je príslušný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme príslušným školám a knižniciam, ak ste nás požiadali o prepojenie vášho účtu a profilu s týmito inštitúciami. Školy a knižnice sú našimi spoločnými prevádzkovateľmi, pričom môžu vaše údaje poskytnúť ďalším tretím stranám (napr. za účelom overenia vášho členstva v knižnici a pod.).

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí nás podporujú v našom podnikaní alebo nám poskytujú čiastkové služby, napr. marketingové služby, poštové služby, právne a audítorské služby, daňoví poradcovia, rôzne IT a podporné služby, poskytovatelia platobných služieb. Konkrétne budeme vaše údaje zdieľať s:

Našim dodávateľom nepovoľujeme predávať žiadne vaše osobné údaje, ktoré s nimi zdieľame, ani tieto používať na ich vlastné účely alebo iné účely iné, než je poskytovanie služieb pre nás. Pred zapojením akéhokoľvek dodávateľa vykonávame jeho audit, vrátane podrobnej analýzy ochrany osobných údajov, bezpečnosti a právnej analýzy. Dodávateľa neangažujeme, pokiaľ nespĺňa naše štandardy kvality. Všetci naši dodávatelia podliehajú zmluvným podmienkam, ktoré presadzujú dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.

Naši dodávatelia môžu na podporu svojej činnosti a poskytovanie určitých služieb využívať ďalších dodávateľov, čo si môže potenciálne vyžadovať aj spracovanie vašich údajov. Takéto služby môžu okrem iného zahŕňať: cloudové služby a hosting webových stránok, analýzu údajov, informačné technológie a súvisiacu infraštruktúru, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, banky a poskytovateľov platobných metód, účtovné, právne, daňové a audítorské služby. Títo ďalší dodávatelia by mali poskytovať svoje služby na základe zmluvy, podľa ktorej sú povinní riadiť sa platnou legislatívou, najmä s ohľadom na dodržiavanie podmienok ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme zdieľať, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci alebo súdny príkaz, napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi a štátnymi úradmi.

 1. Prenášame vaše osobné údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v rámci EÚ/EHP a vaše osobné údaje sa neprenášajú mimo tohto regiónu. Avšak niektorí naši partneri, s ktorými spolupracujeme, môžu mať svojich subdodávateľov aj mimo územia EÚ alebo môžu spracúvať osobné údaje v tretích krajinách iným spôsobom. Snažíme sa zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje spracúvané výlučne z krajín, ktoré sa považujú za krajiny s rovnocennou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej Komisie, alebo ktoré majú zavedené náležité opatrenia na ochranu osobných údajov. Na prenos údajov do tretích krajín vo všeobecnosti používame štandardné zmluvné doložky alebo požadujeme dodržiavanie iných dodatočných záruk a opatrení. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili rovnakú úroveň ochrany ako v EÚ/EHP. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré sme zaviedli pre prenos vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na vyššie uvedenú adresu.

 1. Podliehate automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu?

Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania. Vaše údaje sú predmetom profilovania. Zaujímame sa o to, čo čítate, aby sme vám vedeli poskytnúť odporúčania na ďalšie zaujímavé tituly v našej Aplikácii. Za týmto účelom spracúvame zoznam titulov, ktoré ste prečítali alebo ktoré máte rozčítané, váš vek,  vaše pohlavie a informácie o vašich záujmoch a preferenciách, ktoré ste s nami zdieľali vo vašom profile.

 1. Aké opatrenia prijímame, aby sme ochránili vaše osobné údaje?

Vynakladáme primerané úsilie na zaistenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej riziku spojenému so spracovaním vašich osobných údajov v Aplikácii. V rámci našej spoločnosti máme zavedené technické a organizačné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred relevantnými bezpečnostnými hrozbami, vrátane ochrany pred neoprávneným prístupom, zničením, stratou, zmenou alebo zneužitím. Ako bolo uvedené vyššie, vaše údaje sú prístupné len obmedzenému počtu zamestnancov, ktorí potrebujú prístup na plnenie svojich povinností. V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o našich technických a organizačných opatreniach, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 1. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len dovtedy, kým je to povolené zákonom a nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené (napr. kvôli daňovým povinnostiam môžeme osobné údaje týkajúce sa platieb uchovávať 10 rokov, na marketingové účely sa údaje spracúvajú po dobu trvania nášho vzťahu na základe nášho oprávneného záujmu, resp. na základe vami udeleného súhlasu). To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme na inom právnom základe spracúvať aj dlhšie, najmä ak ide o plnenie si zákonných povinností.

Vaše osobné údaje sa vo všeobecnosti spracúvajú počas trvania vášho vzťahu s nami (t. j. počas používania Aplikácie) alebo v nevyhnutnom rozsahu aj po jeho skončení, a to z dôvodu plnenia zákonných povinností alebo ak je to potrebné na obhajobu právnych nárokov v súlade s našimi oprávnenými záujmami. Ak máte záujem o informácie týkajúce sa konkrétneho spracovania a doby uchovávania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na vyššie uvedenú adresu.

 1. Aké sú vaše práva?

Ako dotknutá osoba máte právo uplatniť svoje práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Vaše právo

Čo to znamená?

Právo na prístup

Máte právo získať informácie o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak áno, môžete požiadať o kópiu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, za čo vám môžeme účtovať poplatok.

Ak spracovávame vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • prečo spracovávame vaše osobné údaje,
 • aké osobné údaje spracúvame,
 • s kým zdieľame vaše osobné údaje,
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje a ako túto dobu určujeme,
 • vaše práva na opravu alebo vymazanie, obmedzenie alebo namietanie proti spracovávaniu vašich osobných údajov,
 • vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • odkiaľ sme získali vaše osobné údaje, ak nie priamo od vás,
 • či podliehate automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu,
 • či vaše osobné údaje prenášame do tretích krajín.

Všetky vyššie uvedené informácie sú zahrnuté v tomto Vyhlásení.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali správne informácie a preto vás žiadame, aby ste nám oznámili, ak sú niektoré z vašich osobných údajov nesprávne alebo ak sa niektoré z vašich osobných údajov zmenili. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu po vašom upozornení opravíme.

Právo na vymazanie (“právo na zabudnutie“)

Ak spracovanie vašich osobných údajov už nie je potrebné alebo vaše údaje boli spracúvané nezákonne, ak odvoláte súhlas alebo namietate proti spracovávaniu vašich osobných údajov, môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Od okamihu, keď ste (i) požiadali o opravu vašich osobných údajov, alebo (ii) namietali proti spracúvaniu, až do momentu, keď vašu žiadosť posúdime (napr. aby sme potvrdili správnosť vašich osobných údajov alebo ich opravili podľa vašich pokynov), máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania.

Môžete nás tiež požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak bolo spracúvanie nezákonné, ale nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, alebo ak už vaše údaje nepotrebujeme na pôvodné účely spracúvania, avšak sú dôležité pre obhajobu vašich právnych nárokov.

To znamená, že vaše osobné údaje, pri ktorých bolo spracúvanie obmedzené, môžeme (okrem uchovávania osobných údajov) spracúvať len vtedy, ak ste s takýmto spracovaním súhlasili, ak je to nevyhnutné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, príp. ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.

Právo namietať proti spracúvaniu

Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu, môžete proti takémuto spracúvaniu namietať.

Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracovávať, ak preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracúvanie na základe súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje by sme vám mali poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto údajov priamo inému prevádzkovateľovi údajov, ak je to technicky možné.

Právo odvolať váš súhlas

Ak sú niektoré činnosti v rámci spracúvania založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo predtým vykonané na základe pôvodne udeleného platného súhlasu.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním

Máte právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny účinok alebo podobne významný účinok. Na uvedené účely spracúvania údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie. Využívame profilovanie, avšak toto nemá na vás právny účinok. Ak ste však boli predmetom automatizovaného rozhodovania a nesúhlasíte s výsledkom, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených údajov a požiadať nás o preskúmanie rozhodnutia neautomatizovaným spôsobom.

Ak by ste chceli uplatniť niektoré z vašich vyššie uvedených práv, ak by ste chceli podať sťažnosť na to, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov a my vašu žiadosť, návrhy a odpovede na vaše otázky posúdime a odpovieme vám.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo ak sa domnievate, že vaše údaje spracúvame nepoctivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; viac informácií nájdete na www.dataprotection.gov.sk.